BEC-TERO MUSIC ให้คุณไปร่วมกิจกรรม Avril Lavigne ถึงฮ่องกง

ผู้เขียน info - 12 กค. 2556 เวลา 13:54 น.

BEC-TERO MUSIC ให้คุณไปร่วมกิจกรรม Avril Lavigne ถึงฮ่องกง
BEC-TERO MUSIC มอบโอกาสแบบ Exclusive
สำหรับแฟนๆ สาวซ่าส์
Avril Lavigne ไปร่วมกิจกรรม FAN EVENT ถึงฮ่องกง!!

 
เพียงถ่ายรูปของสะสมที่เกี่ยวกับ Avril Lavigne ที่คิดว่า “เด็ด” ที่สุด มาอวดเรา
และโหลดเพลง Here’s To Never Growing Up ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปร่วมกิจกรรมแล้วววว!
 
เงื่อนไขการร่วมสนุก
 1. ถ่ายรูปของสะสมที่เกี่ยวกับ Avril Lavigne ที่คุณคิดว่า “เด็ด” ที่สุด และเขียนบรรยายว่าเด็ดยังไง ได้มาจากไหน
 2. แนบหลักฐานการโหลดเพลง Here’s To Never Growing Up ใน www.becteromusic.com/artist/avril_lavigne.html (สามารถใช้ได้ทั้งอีเมลล์ยืนยันการชำระเงิน หรือใบเสร็จ)
 3. สแกน หรือถ่ายภาพหน้า Passport ของคุณ (ใช้หน้าที่มีรูปถ่าย และสามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจน)
 4. ส่งชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อ แนบไฟล์ข้อ 1. – 3. ส่งมาที่  SonyActivity@gmail.com
 5. เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ก.ค. 56
 6. ทีมงานจะคัดเลือกของเด็ดมา 5 ชิ้น และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำของนั้นเข้ามาพรีเซ้นต์ที่ BEC-TERO MUSIC อาคารมาลีนนท์ ในวันที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 18.00 น. (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
 
1 คนเท่านั้น ที่ทีมงานจะเลือก และพาคุณไปหา Avril Lavigne ที่ฮ่องกง

 
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องมี passport  ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้โชคดีต้องสามารถเดินทางไปวันที่ 4-6 สิงหาคม 56 ได้
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องใดๆ  หรือเปลี่ยนกิจกรรมที่กำหนดไว้ เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเข้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมโดยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากทางสถานทูตหรือโดยเหตุผลอื่นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง หรือเรียกร้องสิ่งทดแทนใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
 • ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่  ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงตามที่ระบุในกำหนดการเดินทางเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขระเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมครั้งนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหริอมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกิจกรรมหรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฏของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner