รายชื่อและเลขแทร็กกิ้งคนที่พรีออเดอร์อัลบั้ม FLIGHT LOG DEPARTURE THAILAND EDITION หน้าคอนเสิร์ต P001-P332

ผู้เขียน content2 - 11 กค. 2559 เวลา 17:25 น.

รายชื่อและเลขแทร็กกิ้งคนที่พรีออเดอร์อัลบั้ม FLIGHT LOG DEPARTURE THAILAND EDITION หน้าคอนเสิร์ต P001-P332


เว็ปสำหรับติดตามสถานะการจัดส่ง
http://www.dhl.co.th/th/ecommerce/consumers/tracking.html

ข้อมูลตกหล่นหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-686-8038 หรือ 02-686-8051
(เวลาทำการ 10.00 - 17.30)

เลขแทร็กกิ้งอื่นๆ
G001-G353
B001-B059

P001-P332
Order No ชื่อ Tracking ID 
P001 วรรณหทัย ล่องเพ็ง  TDBECSL051600689
P002 ชลธินี คงวัดใหม่ TDBECSL051600690
P003 กมลรัฐ แก้วกัณหา TDBECSL051600691
P004 นันท์ชนก มากทรัพย์  TDBECSL051600692
P005 นลินา ศรีภักดี TDBECSL051600693
P006 พัชรียา ศานติวิวรรธน์  TDBECSL051600694
P007 ธวัลพร ยลต์พันธ์ TDBECSL051600695
P008 ดวงใจ ตูซอน TDBECSL051600696
P009 พัชรินทร์ ไชยะวงศ์ TDBECSL051600697
P010 บุษบาพร กิตติสารวัณโณ TDBECSL051600698
P011 อัจฉรา มูลรัตนา  TDBECSL051600699
P012 อัจราวดี ทองคำ TDBECSL051600700
P013 วัญญา สาระจันทร์ TDBECSL051600701
P014 ณัฐกานต์ พิมพ์เสน TDBECSL051600702
P015 ศศิธร มูลสาร TDBECSL051600703
P017 นาตาชา ลือสุวรรณกิจ TDBECSL051600704
P018 อังสุภาวดี ศรีเชียงสา TDBECSL051600705
P019 ไผ่หลิว ปุยยะรุณ TDBECSL051600706
P020 กนกพร วานิชยานนท์ TDBECSL051600707
P022 ธฤตา ศุภศดิศ  TDBECSL051600708
P023 วิภากร คล้ายดอกจันทร์ TDBECSL051600709
P024 ยุคลธร บุญสินธุ์ TDBECSL051600710
P025 ธิติกานต์ วิเชียรบุตร TDBECSL051600711
P026 พิมพ์ผกา จ้านซุ่นหลี TDBECSL051600712
P027 วัชรารินทร์ ไตรสุวรรณแสง TDBECSL051600713
P028 เกวลี ลีห์เสถียร TDBECSL051600714
P029 ภิญญดา สินสมุทร TDBECSL061600618
P030 ชนานุช อุทัยทอง TDBECSL051600715
P031 อุมาพร มะลิพุ่ม TDBECSL051600716
P032 พิมนิดา ถารัตน์ TDBECSL051600717
P033 มัณตรินี ลิมปนวัฒนกุล TDBECSL051600718
P034 เสาวลักษณ์ มีศรี TDBECSL051600719
P035 ญาณวรรณ ศิริพรรณ  TDBECSL051600720
P036 นศธร พิมพโกวิท TDBECSL051600721
P037 พัชรวรรณ จตุพรภิรมย์ TDBECSL051600722
P038 นันทกานต์ ยอดรัก TDBECSL051600723
P039 ธีรพัฒน์ รำมะนา TDBECSL051600724
P040 อรวรรณ สว่างวงษ์  TDBECSL051600725
P041 ธรพรพรรณ สุขเอนก TDBECSL051600726
P043 อรอุมา สุวทันพรกูล TDBECSL051600727
P044 วาลิญา อินนันทะ  TDBECSL051600728
P045 นาฏยาภรณ์ ปัสสา TDBECSL051600729
P046 จิตอาภา กังน้อย TDBECSL051600730
P047 ชลวัลลักษณ์ วงศ์สิริศยานนท์ TDBECSL051600731
P048 ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ TDBECSL051600732
P049 พิชญา วัฒนกสิวิชช์ TDBECSL051600733
P050 ศุภลักษ์ บุญนะรา TDBECSL051600734
P051 ณัฐธิดา อดิเรกตระการ  TDBECSL051600735
P053 เกณิกา นาชัยลาน TDBECSL051600736
P054 วิภาวรรณ ใจแปง TDBECSL051600737
P055 ผกามาศ ศรีวิชัย TDBECSL051600738
P056 ปาริชาติ แก้วใจบุญ  TDBECSL061600607
P057 นภัสวรรณ แถมจอหอ TDBECSL051600739
P058 เบญจวรรณ เลิศสุริยกาญจน์ TDBECSL051600740
P059 ธารินี ประสนโชติสัตนกุล TDBECSL051600741
P060 กุลณชา บุญเจริญพานิช TDBECSL051600742
P061 ลักษิกา ว่องกุลนาค TDBECSL051600743
P062 พัทธ์ศิรินทร์ พงษ์ลำเจียกงาม TDBECSL051600744
P063 ศรุตา ลี้เจริญ TDBECSL061600601
P064 ปิยวดี พิพัฒน์สมบัติ TDBECSL061600590
P065 ไพดิน จเรฤทธิ์ TDBECSL051600745
P066 กันต์ธิรา พัฒนพงศ์ TDBECSL051600746
P067 ธีรนุช รัศมีวิจิตรไพศาล TDBECSL061600602
P068 ปฏิมา วัฒนะกิจ TDBECSL051600747
P069 อนันต์จิรา แสงสุข TDBECSL051600748
P070 นัฐฐา ตรีสูน TDBECSL061600589
P071 ธวัลรัตน์ มาลาสุทธิชัย TDBECSL061600588
P072 เจนกมล ตั้งธรรมนิยม TDBECSL051600749
P073 นิชนันท์ เป็นราชรอง TDBECSL051600750
P074 เสฏฐวุฒิ สุทธิรักษ์ TDBECSL051600751
P075 คณธัช จิรวิวัฒน์วนิช TDBECSL051600752
P076 อานนท์ ทุนสันเทียะ TDBECSL051600753
P077 พรลภัส ศาลิคุปต TDBECSL051600754
P078 รดา ดารากร ณ อยุธยา TDBECSL051600755
P079 ฐิติมา หยกไพศาล  TDBECSL051600756
P080 ชญานภิศ ฐิติธนภูมิ TDBECSL051600757
P081 ชนิสรา วงศ์ไพบูลย์ TDBECSL051600766
P082 ธนัชพร ยิ่งพิศิษฐ TDBECSL051600775
P083 ชุติพันธ์ อนันต์ชลินทร TDBECSL051600758
P084 เอมอริยา เทียบมณีฉัตร TDBECSL051600767
P085 สุชัญญา อารีย์มิตร TDBECSL051600776
P086 ธัญพัฒน์ เลิศอัจฉริยากุล TDBECSL051600759
P087 อัญตรา จงคล้าย TDBECSL051600768
P088 ธัญญาลักษณ์ กิติวิริยะชัย TDBECSL051600760
P089 ณัฐวัณ ยานากาวา TDBECSL051600761
P090 สุพิทยา ราชาทุม TDBECSL051600762
P091 วิลาสินี อัศวสุดสาคร TDBECSL051600763
P092 ดิษยา เกล็ดสุวรณ TDBECSL051600764
P093 สุทธิดา แข็งแรง TDBECSL051600765
P094 รมย์นลิน ตรีรัสสพานิช TDBECSL051600769
P095 วสกร เอดี TDBECSL051600770
P096 อมรรัตน์ เก้าเอี้ยน  TDBECSL051600771
P097 ภควดี แขจอหอ TDBECSL051600772
P098 ศิวพร เมธาวุฒินันท์ TDBECSL051600773
P099 ดวงใจ อุดมศักดิ์  TDBECSL051600774
P100 สมฤทัย ขุณเณร  TDBECSL051600777
P101 วิศณีย์ ศรีหมากสุก TDBECSL051600778
P102 ดารวี ภิญโญภาวศุทธิ TDBECSL051600779
P103 รัตนาพร อุดมเชียร TDBECSL051600780
P104 กรรณิการ์ กิ่งเกษ  TDBECSL051600781
P105 อุไร สุราช TDBECSL051600782
P108 ปิยวรรณ ชวาลเสนีย์ TDBECSL051600783
P109 ญาณิศา เตยสิริเศรษฐ์ TDBECSL061600614
P111  ชมพลอย เรณุมาศ TDBECSL051600784
P112 พีรดา ต่ออุดม TDBECSL051600785
P113 ศกลรัตน์ รอดทอง TDBECSL051600786
P114 นพมาศ ชัยรุ่งเรือง TDBECSL051600787
P115 ดลนภา แสงพันธุ์ตา TDBECSL051600788
P116 นิชาภา คุ้มพูล TDBECSL051600789
P117 ชลธิชา สมัญญา TDBECSL051600790
P118 สุภากาญจน์ เธียรจันทร์วงศ์ TDBECSL051600791
P119 ศุภสุภา สุระมานะ TDBECSL051600792
P120 สุรารักษ์ รักษาทรัพย์ TDBECSL051600793
P121 ชนากานต์ สิทธิสมบูรณ์ TDBECSL051600794
P122 ธัญญ์นภัส อุทภาวิการ ณ อยุธยา TDBECSL051600795
P123 รริญช์ ลาภธนัญชัยวงค์ TDBECSL051600796
P124 สุภาวดี ไสยาศิลป์ TDBECSL051600797
P125 ชนาภรณ์ โมกขมรรคกุล TDBECSL051600798
P126 อภิญญา สีเสน TDBECSL051600799
P127 ปาณิสรา บุตรดี TDBECSL051600800
P128 ลฎาภา คงเจริญชัย TDBECSL051600801
P129 ภัคธิรา พิสุทธิ์นรเศรษฐ์ TDBECSL051600802
P130 ชัชชญา ศิริวัฒน์ TDBECSL051600803
P131 วริสา ทองชูนิตย์ TDBECSL051600804
P132 เบญจพร บุญต่อ TDBECSL051600805
P134 พุทธชาต คงเกียรติ TDBECSL051600806
P135 กรวิชญ์ จตุพร TDBECSL051600807
P136 วิสสุตา ศรีวชิราพร TDBECSL051600808
P137 วลิตญา บัวตาปิน TDBECSL051600809
P138 สิริวรงาค์ ไชยสิทธินนท์ TDBECSL051600810
P139 จตุพร ปานวิเศษ TDBECSL051600811
P140 กังสดาล จันทรวิทูร TDBECSL051600812
P141 พรลภัส เปล่งขำ TDBECSL051600813
P142 ปีย์วรา แสงจารุ TDBECSL051600814
P143 ปทุมทิพย์ เนตรสุวรรณ TDBECSL051600815
P144 ณัฐมล สุรีย์อำนวยพร TDBECSL051600816
P145 ศิรินภา เพียรประสิทธิ์ TDBECSL051600817
P146 ปัทม์ชญาณ์ กันเกตุ TDBECSL051600818
P147 ขัตติยา ศรีคุณ TDBECSL051600819
P148 นันทวัน เทียมทัน TDBECSL051600820
P149 สุพิชญา เพราพันธ์ TDBECSL051600821
P150 อาภรทิพย์ ทองพลอย TDBECSL051600822
P151 กฤษณี ตันวโรภาส TDBECSL051600823
P152 วริศลักษณ์ จำแท้ TDBECSL051600824
P153 ศุทธินี สินธุรักษ์ TDBECSL051600825
P154 ปรียนันท์ ศิริโรพจนารักษ์ TDBECSL051600826
P155 จุฑารัตน์ อุณหนันทน์ TDBECSL051600827
P156 ศุจิรัตน์ ศรีปาน TDBECSL051600828
P157 จุฑามาศ รอยรัตน์ TDBECSL051600829
P158 อินทุอร ธรรมอุปถัมภ์ TDBECSL051600830
P159 อาทิตยา ประยูรสุข TDBECSL051600831
P160 เบญจวรรณ ทองกี่ TDBECSL051600832
P161 ศุภิสรา นิ่มครุฑ TDBECSL061600617
P162 นงลักษณ์ ไชยวงศ์ TDBECSL051600833
P163 สาธิตา โรจนนิล TDBECSL051600834
P164 อมรรัตน์ เรดเฟิร์น TDBECSL051600835
P165 อภิญญา ธงไชย TDBECSL051600836
P166 จันทมาส ชาญกิจการยนต์ TDBECSL051600837
P167 จณิสตา โรหิตรัตนะ TDBECSL051600838
P168 ทิศารัศม์ ปริวงศ์พัฒน์ TDBECSL061600591
P169 ขนิษฐา เทพาศักดิ์ TDBECSL051600839
P170 วนิดา สงวนเผ่า TDBECSL051600840
P171 พัชรวรรณ นาเมือง  TDBECSL051600841
P172 พรพฤติกร อุบลรัตน์ TDBECSL051600842
P173 สุปราณร บุญมี TDBECSL051600843
P174 จารุวรรณ บุญประเสริฐ TDBECSL061600603, TDBECSL061600596
P175 ภูตะวัน โพธิ์ใส TDBECSL051600844
P176 ณิชมน วายุภักตร์ TDBECSL051600845
P177 ทิติยาภา เมฆธวัชชัยกุล TDBECSL051600846
P178 จารรวี แย้มพิกุล  TDBECSL051600847
P179 ธัญญลักษณ์ ใจแก้ว TDBECSL051600848
P180 Panida Pukdee TDBECSL051600849
P181 ชลธิชา ชัยหาญ TDBECSL051600850
P182 พิลดา ใจเย็น TDBECSL051600851
P183 ณัฏฐิชา อุ่นวัฒนา TDBECSL051600852
P184 ภัทรานิษฐ์ จันทราสินธุ์ TDBECSL051600853
P185 Miss Li Hong TDBECSL061600611, TDBECSL061600610, TDBECSL061600609
P186 ปิยะธิดา เจริญวรรณยิ่ง TDBECSL051600854
P187 อุบลลดา นันทกสิกร TDBECSL051600855
P188 ชนิภา ศรีสวัสดิ์ TDBECSL051600856
P189 สุภาพร ปานแก้ว TDBECSL051600857
P190 วิณาวรรณ มะโนนัย TDBECSL051600858
P191 ภรณ์ธิตา บุญกล่ำ TDBECSL061600608
P192 ปุญชรัสมิ์ หาญวิชา TDBECSL051600859
P193 ทยาภา สันติภาพ TDBECSL051600860
P194 กัญญาณัฐ หาญวิชัยวัฒนา TDBECSL051600861
P195 สุมิตรา ภักดี TDBECSL051600862
P196 ศุภาพิชญ์ ลิ้นทอง TDBECSL051600863
P197 ปุณณดา นราทิพยปทุม TDBECSL051600864
P198 จิตรญา เงินกลั่น TDBECSL051600865
P199 เจนจิรา พิวขุนทด TDBECSL051600866
P200 จุฑาพัฒน์ ประเสริฐสงค์ TDBECSL051600867
P201 วริศรา คำเมือง TDBECSL051600868
P202 อมรรัตน์ เก้าเอี้ยน TDBECSL051600869
P203 พิษณุ กองน้อย TDBECSL051600870
P204 ศศิวิมล คำวงษา TDBECSL051600871
P205 พรลภัส บุษรากุล TDBECSL051600872
P206 กานติมา สังขนันท์ TDBECSL051600873
P207 ณัฐวดี อัครไพบูลย์โรจน์ TDBECSL051600874
P208 กิ่งกาญจน์ แร่ทอง  TDBECSL051600875
P209 ภัทรมน พงษ์ภู่ TDBECSL051600876
P210 วราภรร์ บุญมา TDBECSL051600877
P211 ชญานุช สมบูรณ์ชยากร TDBECSL051600878
P212 กรวรรณ วรุณไชย TDBECSL051600879
P213 สิริกาญจน์ พรหมสิงห์ TDBECSL051600880
P214 รัตติยากร ก้องโสตร์  TDBECSL051600881
P215 สุวรา นุตยางกรู TDBECSL051600882
P216 พชร ชมชื่น  TDBECSL051600883
P217 ปานฤทัย จำนง TDBECSL051600884
P218 นิศาชล พลจอหอ TDBECSL051600885
P219 กิลมี ยีตา TDBECSL051600886
P220 มัณตรินี ลิมปนวัฒนกุล TDBECSL051600887
P221 นุสบา สะอุดี TDBECSL051600888
P222 ธัญญพัทธ์ พงศกรไพศาล TDBECSL051600889
P223 พัชรฏา ตันลาพุฒ TDBECSL051600890
P224 พัตตนันท์ จันทรวงศ์  TDBECSL051600891
P225 ณัฐสร สิทธิสาร TDBECSL051600892
P226 ศจีสุดา กนกสุนทรรัตน์ TDBECSL051600893
P227 ปัญญา ปั้นดุม  TDBECSL051600894
P228 ชนัญญา อัตตสิริลักษณ์  TDBECSL051600895
P229 กิลมี ยีตา TDBECSL051600896
P230 ธัญสุดา หงษ์ไทย TDBECSL051600897
P231 ณภัทร ฟักบัว TDBECSL051600898
P232 จิรัสญา อดุลยศักดิ์ TDBECSL051600899
P233 กิตติ์รวี ใจบุญ TDBECSL051600900
P234 เปรมิกา เหล็กทะเล TDBECSL051600901
P235 อภิญญา สีป่าหญ้า TDBECSL051600902
P236 บุศรินทร์ ควนปัญญา TDBECSL051600903
P237 จิตสุภา เกิดทอง TDBECSL051600904
P238 ธารารันต์ แพงป้อง TDBECSL051600905
P239 ปนัดดา ไกรเวียง  TDBECSL051600906
P240 พิมพ์ชนก โรจน์ณิชย์ TDBECSL051600907
P241 ศศิธร โคตรดก TDBECSL051600908
P242 กนกกาญจน์ ศรีมอ TDBECSL051600909
P243 ญานิศา เตยสิริเศรษฐ๊ TDBECSL061600604
P244 ศรัณรัตน์ เพชรไพจิตรเจริญ TDBECSL051600910
P245 ณัฐฐิญา จันโท TDBECSL051600911
P246 ญาริณี ศรีธีระจิตต์ TDBECSL051600912
P247 มณีนันท์ หวันเหล็ม TDBECSL051600913
P248 นันทิชนก มากทรัพย์ TDBECSL051600914
P249 อภิญญา อนุสิทธิ์ TDBECSL051600915
P250 ศีตลา มุสิกะมาน TDBECSL051600916
P251 วิมลลักษณ์ ก้อนแก้ว  TDBECSL051600917
P252 นิชนันท์ รวมครบุรี  TDBECSL051600918
P253 ชฏาพร อินทร์แก้ว TDBECSL051600919
P254 จีราวรรณ มณีไพบูลย์ TDBECSL051600920
P255 ขวัญสิริ จี๋คีรีวุธ TDBECSL051600921
P256 กลมพร ขอแนบกลาง TDBECSL051600922
P257 ปทิตตา สุวรรณดำรงชัย TDBECSL051600923
P258 ธนัญพร ตันสุขเกษม TDBECSL051600924
P259 นิตยา วิเชียรทอง TDBECSL051600925
P260 วิศรา ป้องสุ TDBECSL051600926
P261 สิริพร วราสินธุ์ TDBECSL051600927
P262 สปัญญา สุขศรีวงศ์ TDBECSL051600928
P263 ศุภนิตา ตั้งใจเจริญ TDBECSL051600929
P264 ปรียาคณิต คำตัน  TDBECSL051600930
P265 บุณยวีร์ ผึ้งแดง TDBECSL051600931
P266 นัชพร สีคาวี TDBECSL051600932
P267 นิจศุภางค์ กองสา TDBECSL051600933
P268 ขวัญสินี ขวัญเยื้อพันธุ์ TDBECSL051600934
P269 สุภาวดี ไสยาศิลป์ TDBECSL061600606
P270 กัญญาณับ เทียนหอม TDBECSL051600935
P271 อภิชญา จวนเก่า TDBECSL051600936
P272 นันทวรรณ ฐิติกรพงศ์ TDBECSL051600937
P273 ธมลวรรณ ดีชูกร TDBECSL051600938
P274 วินิชา ช้างเจริญ TDBECSL051600939
P275 ธิตินันท์ ปัญญา  TDBECSL061600592
P276 ญญาสุมินทร์ ศุขเทวา TDBECSL051600940
P277 มณีรัตน์ โฉมยง TDBECSL051600941
P278 ภัทรานิษฐ์ เรืองต่อวงศ์ TDBECSL051600942
P279 อริสรา เอื้อวิไลจิต TDBECSL051600943
P280 หนึ่งฤทัย อยู่กิจเจริญ TDBECSL051600944
P281 วรันธร บุญสาใจ TDBECSL051600945
P282 Wenjing Ma TDBECSL061600616
P283 พรกนก ประดิษฐ์ TDBECSL051600946
P284 ชาลินี ทองยศ TDBECSL051600947
P285 ธนานุช วธิรานันท์ TDBECSL051600948
P286 ภคมน แม้นสมุทรใจ TDBECSL051600949
P287 รัตนันท์ จังเจริญจิตต์กุล TDBECSL051600950
P289 วิลาสินี อัศวสุดสาคร TDBECSL051600951
P290 รัษมา สมจิตร์ TDBECSL051600952
P291 ปิยะธิดา เจริญศุภรัตน์ TDBECSL051600953
P292 สรุตรา ดำรงภวทรัพย์ TDBECSL051600954
P293 นิจศุภางค์ กองสา TDBECSL051600955
P294 ปริชาดา สัมมาธนะ TDBECSL051600956
P295 ธัญลักษณ์ มีมุข TDBECSL061600619
P296 ภรณ์ชิตา บุญกล่ำ TDBECSL051600957
P297 รักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณื TDBECSL051600958
P298 นวนนริศ พวงเงิน TDBECSL051600959
P299 สุภิสรา นิ่มครุฑ TDBECSL051600960
P300 ธัชหทัย นิมิตรกุล  TDBECSL051600961
P301 นฏา กลมชัน TDBECSL051600962
P302 กฤตยา สุดาปัน TDBECSL051600963
P303 ศสิกร สุราลัย TDBECSL051600964
P304 อิสรีย์ บุณฑริกพัรธ์ TDBECSL051600965
P305 เกศแก้ว สุภโรจนีย์ TDBECSL051600966
P306 ภัทรดี แพ้วสะอาด  TDBECSL051600967
P307 อนัญญา เบจนาวี TDBECSL051600968
P308 ภัธราวรรณ ดีเจริญทรัพย์  TDBECSL051600969
P309 วิชุดา เขาย้อย  TDBECSL051600970
P310 เสาวณีย์ ตรียาวุฒิเทพ TDBECSL051600971
P311 ลัลน์ลลิต ญวนแปลง  TDBECSL051600972
P313 จุฑารัตน์ มณีวรรณ TDBECSL051600973
P314 มนลิตา จันทรัตน์ TDBECSL051600974
P315 เบญจวรรณ บุนนาค TDBECSL051600975
P316 อารีรัตน์ สอนเสนาะ TDBECSL051600976
P317 อัจราวรรณ คุ้มกุดขมิ้น TDBECSL051600977
P318 อมรประภา เพ็ญสุวรรณ TDBECSL051600978
P319 นารีรัตน์ เฉิดฉาย TDBECSL051600979
P320 ปณาลี ผดุงศักดิ์  TDBECSL051600980
P321 ธัชชา ประสิทธิ์สม TDBECSL061600620
P322 ณัฐวัณ ยานากาวา TDBECSL051600981
P323 นัชชาณี กาญจนชีวัน TDBECSL051600982
P324 พัณณิตา เนื่องจำนงค์ TDBECSL051600983
P325 ขวัญแก้ว จันทร์พวง TDBECSL051600984
P326 วรรณิกา วิญญารัตน์ TDBECSL051600985
P327 วิรากานต์ เลี่ยมสกุล TDBECSL051600986
P328 Sahida baka TDBECSL051600987
P329 อรณิชา สกุลศรีชัย TDBECSL051600988
P330 มธุการ ศรสงคราม TDBECSL051600989
P331 วรัณสินีย์ เก็งวินิจ TDBECSL051600990
P332 พัชรา บุญมี TDBECSL051600991
ป้ายกำกับ : GOT7

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner